உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

எங்களை பின்தொடருங்கள்!

30-நாட்களுக்கு இலவச ரிட்டர்ன்ஸ்

தொடர்பில் இருங்கள்

Luxury Notepad Lamp™

$13.80 $23.00
local_offer $9.20 சேமியுங்கள் local_offer $10.20 சேமியுங்கள் local_offer $9.20 சேமியுங்கள் local_offer $10.20 சேமியுங்கள் local_offer $9.20 சேமியுங்கள் local_offer $10.20 சேமியுங்கள்
அலகு விலை  ஒன்றுக்கு 

பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பான செக்அவுட் உத்தரவாதம்

  பணம் செலுத்தும் முறைகள்
 • American Express
 • Apple Pay
 • Diners Club
 • Discover
 • Google Pay
 • Maestro
 • Mastercard
 • PayPal
 • Shop Pay
 • Union Pay
 • Visa

40% OFF SALE LIVE!

Our Biggest Sale EVER is Now Live! You can get the Luxury Notepad Lamp™ for 40% OFF! Once you've added the Luxury Notepad Lamp™ to your cart, your discount will be automatically applied! Be quick, as once we have sold out our sale is over.

WHY YOU WILL LOVE THE LUXURY NOTEPAD LAMP™

Versatile functionality: The Luxury Notepad Lamp™ serves as both a writing surface and a light source in one compact device. This makes it useful for various activities such as jotting down notes, sketches, or brainstorming ideas, all while having ample illumination.

Enhanced Productivity: Using the notepad lamp improves productivity by streamlining your workspaces, reducing clutter on desks and making it easier to manage and organize, without the need to search for paper and pens.

Creativity and inspiration: Having a dedicated space to freely write or draw can spark creativity and help generate new ideas, making the notepad lamp a valuable tool for artists, writers, and creative individuals to foster a more inspired workflow.

Convenience and organization: The integrated notepad eliminates the need for separate notebooks or papers, keeping everything in one place and reducing clutter on your desk or workspace.

Eco-friendly: With a reusable writing surface, the notepad lamp reduces paper waste and the need to continuously purchase new notebooks, making it an eco-conscious choice for environmentally conscious individuals.

Convenience on the Go: Notepad lamps are lightweight and easily portable, allowing you to carry it around the house, office, or even outdoors, ensuring you have a writing and lighting solution wherever you go.

Adjustable Colours: The built-in lamp comes with adjustable colour settings, allowing you to customize the illumination according to your preferences and needs.

Eye-friendly lighting: Notepad lamps use LED lights, which provide a soft, non-glare illumination that reduces eye strain and fatigue, making it ideal for prolonged use and comfortable reading and writing.

Ideal for Night Owls: The notepad lamp's combination of writing surface and lighting makes it an excellent companion for late-night study sessions, work projects, or journaling without disturbing others around you.

Fun and interactive: Writing or drawing on a notepad lamp can be an enjoyable and interactive experience, especially for kids and individuals who appreciate hands-on activities.

Thoughtful gift: The notepad lamp makes a thoughtful and practical gift for students, writers, professionals, or anyone who enjoys the convenience of having a notepad and light source in one device. It's perfect for various occasions, including birthdays, holidays, and corporate events.

The Luxury Notepad Lamp™ has a 30 day money back guarantee. If you don’t love it, we will refund 100% within 24h.

HOW TO USE YOUR LUXURY NOTEPAD LAMP™

Power On: Connect the notepad lamp to a power source using the provided adapter or USB cable. Press the power button.

Adjust Lighting: To adjust the lamp's colour, use the dedicated control button until you reach your desired colour of illumination.

Write or Draw: The notepad surface is made of a special material that allows you to write or draw with a compatible pen/stylus. Jot down your notes, sketches, or ideas directly on the notepad.

Erase or Clear: To erase or clear your notes, use the provided eraser on the pen/stylus.

Power Off: When you're finished using the notepad lamp, press the power button to turn it off. Unplug the lamp from the power source if you won't be using it for an extended period.

WHY IS THE LUXURY NOTEPAD LAMP™ OUR BEST SELLING LUXURY LAMP?

It Combines a Luxury Lamp with all the Advantages of a Notepad:

Versatility: Notepads are versatile tools that can be used by people of all ages and professions. They serve various purposes, such as note-taking, sketching, doodling, making to-do lists, and more, making them appealing to a wide customer base.

Timeless Appeal: Notepads have been around for a long time and have maintained their relevance as essential stationery items. Their simplicity and practicality have made them a classic and timeless product that continues to be popular.

Physical Writing Experience: Many people still prefer the tactile experience of writing on paper rather than typing on digital devices. Notepads offer a satisfying writing experience that cannot be replicated by digital alternatives.

Offline Accessibility: Notepads do not require any power source or internet connection, making them accessible at all times, even in areas without electricity or connectivity.

Brainstorming and Creativity: Notepads provide an ideal space for brainstorming ideas, sketching concepts, and letting creativity flow freely. Many artists, writers, and creative individuals value the freedom of a physical notepad for their creative process.

Our Customers Know What it Means to Buy through Us:

Quality and Innovation: We focus on delivering high-quality items that meet or exceed customer expectations. Continuous innovation in product development helps us stay ahead of competitors.

Research and Development: Investing in extensive research and development allows us to understand market needs, identify gaps, and create products that address those needs effectively.

Supporting Values: Our customers may align with our brand's values, such as sustainability, ethical practices, and community engagement, and feel good about supporting those principles through their purchase.

Customer-Centric Approach: We prioritize our customers' needs and preferences and tailor our products to align with consumer desires. We regularly seek feedback and implement improvements based on customer input.

Transparency and Trust: Building trust with our consumers is vital. We are transparent about our manufacturing processes, sourcing of materials, and product testing.

Superior Customer Service: Excellent customer service ensures that our customers have a positive experience throughout their journey, from pre-purchase inquiries to after-sales support.

Value for Money: Offering products that provide significant value for the price is essential in making them accessible to a wide range of customers. 

Bulk Purchase Potential: Businesses and educational institutions often buy notepads in bulk for their employees, students, or promotional events, driving higher sales volumes.

Social Proof and Reviews: Positive reviews and social proof from satisfied customers shows credibility for our brand and its products, leading to many repeat purchases and word-of-mouth referrals. 

WE'RE BACKED BY PROFESSIONALS

Artists and Designers: Notepad lamps provide artists and designers with a dedicated space to sketch, draw, and brainstorm ideas, making them valuable tools for creative work.

Writers and Authors: Writers often appreciate notepad lamps for jotting down thoughts, story ideas, or outlines while having a well-lit workspace to avoid eye strain during late-night writing sessions.

Students: Notepad lamps offer students a compact and efficient solution for taking notes during lectures, studying, and organizing their tasks, all while providing adequate lighting for reading and writing.

DON'T MISS OUT!

There's almost 100,000 people using our Luxury Notepad Lamp™. Due to this high demand, we often sell out so please be patient with us as we try our best to keep up with demand. For any other questions or inquiries please contact support@luxurylampss.com.

STILL NOT CONVINCED? TRY IT 100% RISK FREE

We want you to be totally psyched about the products you purchase from Luxury Lamps. If at any time within 30 days of receiving your order, you are not 100% satisfied, you may return it for a full refund, no questions asked.

The Luxury Notepad Lamp™ is also backed by a 3 year warranty for any manufacturing defects. We want the Luxury Notepad Lamp™ to be the last lamp you ever need!

 

Luxury Notepad Lamp™
local_offer

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

சிறந்த முடிவுகளுக்கு, வயிறு போன்ற குறைவான ரோமங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் பகுதிகளைத் தவிர்த்து, கழுத்தில் இருந்து வால் வரை குறுகிய மென்மையான பக்கவாதம் பயன்படுத்தவும். உங்கள் செல்லப்பிராணியின் சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் அழுத்தத்தை கவனமாக சரிசெய்யவும். இடுப்பு எலும்புகள் மற்றும் முதுகுத்தண்டு போன்ற எலும்பு பகுதிகளை சுற்றி கூடுதல் கவனமாக இருக்கவும். எப்போதும் உலர்ந்த கோட்டில் பயன்படுத்தவும். மேலும் உங்கள் தயாரிப்புடன் பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளைப் பெறுவீர்கள்.

இல்லவே இல்லை! எங்கள் PetBrush உங்கள் செல்லப்பிராணியின் வசதியை மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 51 கச்சிதமான அளவிலான முட்கள் கொண்ட, பெட்பிரஷ் தோல் மற்றும் கோட்டை மசாஜ் செய்கிறது, அதே நேரத்தில் தளர்வான மேலாடை, பொடுகு, அழுக்கு மற்றும் மணலை நீக்குகிறது.

விளிம்புகளைத் திரும்பப் பெற ஸ்லைடைப் பின்வாங்கவும், உங்கள் செல்லப்பிராணியின் ரோமம், பொடுகு மற்றும் அழுக்கு ஆகியவை சுத்தமான மேற்பரப்பை விட்டு வெளியேறும்.

PetBrush அனைத்து நாய் இனங்களையும் மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டது. சரிசெய்யக்கூடிய சீப்பு காரணமாக, உங்கள் நாய்க்கு ஃபர் கோட் இருக்கும் வரை, PetBrush மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பொதுவாக, கோட் எவ்வளவு நீளமாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு முடியை PetBrush® அகற்றும்.

ஆம், உங்கள் செல்லப்பிராணிக்கு ஒரு கோட் இருக்கும் வரை, PetBrush அதை மாயாஜாலமாகச் செய்து, தளர்வான ஃபர், அழுக்கு மற்றும் அண்டர்கோட் ஆகியவற்றை அகற்றும். உங்கள் செல்லப்பிராணி கோட்டுக்கு ஏற்ற சீப்பை திரும்பப் பெறுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

வாழ_உதவி

உங்கள் பதில் கிடைக்கவில்லையா?

எங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவை உங்களுக்கு உதவ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

வாடிக்கையாளர் முன்னுரிமை

24/7 வாடிக்கையாளர் ஆதரவு

தொழில்துறை தலைவர்

உலகம் முழுவதிலுமிருந்து எண்ணற்ற ஆர்டர்கள்

திருப்திக்கு உத்தரவாதம்

எங்கள் மதிப்புரைகளைப் பாருங்கள்

இலவச ஷிப்பிங்

உலகளாவிய இலவச மற்றும் ட்ராக் செய்யப்பட்ட ஷிப்பிங்